Czasowe zawieszenie zajęć

Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Katolickiego Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Lęborku

z dnia 18.02.2022 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Katolickim Przedszkolu im. Aniołów Stróżów w Lęborku

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz.
1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lęborku
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć w Przedszkolu, w okresie od 18.02.2022 r.
do dnia 25.02.2022 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia
wychowanków Katolickiego Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Lęborku.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkolekatolickie.lebork.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Katolickiego Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Lęborku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
18.02.2022 r.

ks. Daniel Leszczyński
Dyrektor